سبد خرید 0
سبد خرید خالی است!
محصولات شما update

خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه

 ژوهش‌ها نشان می‌دهند که عوامل پیش‌بینی کنندة ازدواج موفق را می‌‏توان در سه طبقة عمده قرار داد. 1. عوامل فردی؛ نظیر نگرش‏‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، و انتظارات 2. عوامل تعاملی (پویایی‌‏هایی که در تعاملات دورة آشنایی رخ می‌‏دهند). 3. عوامل زمینه‌‏ای که به دو دسته تقسیم می‌‏شوند. الف: زمینة خانوادگی ب: شرایط یا بافتاری که ازدواج در آن رخ می‌‏دهد. پرسشنامة سنجش جامع پیش از ازدواج بر اساس این یافته‌‏های پژوهشی شکل گرفته و خرده‏‌مقیاس‌‏های آن با توجه به عوامل فوق در جدول زیر نشان داده شده است. پژوهشها نشان میدهند که عوامل پیش‌بینی کننده ازدواج موفق را می‌توان در سه طبقه عمده قرار داد.  1. عوامل فردی؛ نظیر نگرش‏‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، و انتظارات 2. عوامل تعاملی (پویایی‌‏هایی که در تعاملات دورة آشنایی رخ می‌‏دهند). 3. عوامل زمینه‌‏ای که به دو دسته تقسیم می‌‏شوند. الف: زمینة خانوادگی ب: شرایط یا بافتاری که ازدواج در آن رخ می‌‏دهد. پرسشنامة سنجش جامع پیش از ازدواج بر اساس این یافته‌‏های پژوهشی شکل گرفته و خرده‏‌مقیاس‌‏های آن با توجه به عوامل فوق در جدول زیر نشان داده شده است.

 

آرامش، شادمانی، ابرازگری، اجتماعی، همدلی، شکیبایی، استقلال، سنجیدگی، مسئولیت‌پذیری، عزت نفس، نگرش به نقش جنسیتی، انتظارات از ازدواج

 

عوامل فردی

ارتباط، حل تعارض، رابطه با خانواده، قدرت و تصمیم گیری، عادات شخصی، مسائل مالی، مسایل اعتقادی، تفریح، مسائل عاطفی-جنسی ، تسلط طلبی، اجتناب

عوامل تعاملی

فضای عاطفی خانواده، اثرات تجربیات خانوادگی بر نگرش فرد نسبت به روابط خانوادگی، کیفیت حل تعارض در خانواده، کیفیت رابطه با پدر، کیفیت رابطه با مادر، و رضایت زناشویی والدین، استرس خانواده، خشونت، ساختار والدینی

زمینة خانوادگی

 

عوامل زمینه‌‏ای

 

ثبات رابطه کنونی، خشونت کلامی و فیزیکی در رابطه، استرس کنونی، مشکل مالی زوجین، مخالفت خانواده، مشکل مالی، ناسازگاری خانواده ها با همدیگر، عدم استقلال از خانواده

 

بافت کنونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل فردی: این عوامل شامل 9 ویژگی‏های شخصیتی هستند که بر اساس یافته‏های پژوهش‏ها با کیفیت رابطة زناشویی مرتبط هستند. آیتم‏های خرده‏مقیاس‏ها، ویژگی‏های مور اشاره و قطب متضاد آنها را سنجش می‏کنند؛ یعنی عصبیت در مقابل آرامش؛ افسردگی در مقابل شادمانی، توداری در مقابل ابرازگری، انزوا در مقابل اجتماعی‏بودن، بی‌تفاوتی در مقابل همدلی، خصومت در مقابل شکیبایی، پیروی در مقابل استقلال، تکانشگری در مقابل سنجیدگی، بی‏مسئولیتی در مقابل مسئولیت‌پذیری. در کنار این‏ها یک مقیاس عزت نفس نیز گنجانده شده که نقش مهمی در کیفیت روابط افراد ایفا می‏کند.

علاوه بر ویژگی‏های فوق، دو خرده‏مقیاس دیگر نیز به سنجش نگرش به نقش جنسیتی و انتظارات از ادواج اختصاص دارند. تفاوت در نگرش به نقش‏ها و چگونگی تسهیم قدرت در رابطة زناشویی از عوامل کلیدی اثرگذار بر کیفیت روابط زناشویی به شمار می‏رود و انتظارات واقع‏بینانه نیز از جملة عوامل مهم به شمار می‏رود که در پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته‏اند.

عوامل تعاملی: این عوامل، جنبه‏های گوناگون کیفیت رابطة طرفین در دوره آشنایی را شامل می‏شود. ده خرده‏مقیاس اصلی حوزة تعامل شامل ارتباط، حل تعارض، رابطه با خانواده، قدرت و تصمیم گیری، عادات شخصی، مسائل مالی، مسایل اعتقادی، تفریح، مسائل عاطفی-جنسی ، ثبات رابطه، و خشونت کلامی و فیزیکی در رابطه هستند. در کنار اینها دو ویژگی منفی شایع در روابط یعنی اجتناب و تسلط‏طلبی نیز سنجیده می‏شوند. پژوهشها نشان می‏دهند که بهترین پیش‏بین کیفیت رابطة زناشویی، کیفیت رابطة قبل از ازدواج است.

عوامل زمینه‏ای: همان‏طوری که اشاره شد عوامل زمینه‏ایبه دو مقولة زمینة خانوادگی و بافتار کنونی ازدواج نقسیم می‏شود. اثرات زمینة خانوادگی بر کیفیت ازدواج از پشتوانة پژوهشی و نظری قدرتمندی برخوردار است و انتقال مشکلات نسل‏های پیشین از عوامل مهم تعارضات و فروپاشی ازدواج به شمار می‏رود. در پرسشنامه سنجش جامع پیش از ادواج، 6 جنبة مهم کارکرد خانواده‏ها سنجیده می‏شود که عبارتند از: فضای عاطفی خانواده، اثرات تجربیات خانوادگی بر نگرش فرد نسبت به روابط خانوادگی، کیفیت حل تعارض در خانواده، کیفیت رابطه با پدر، کیفیت رابطه با مادر، و رضایت زناشویی والدین. علاوه بر اینها میزان استرسی که فرد  در خانواده پدری تجربه کرده، خشونت احتمالی تجربه شده در خانواده، و همچنین ساختار والدینی (والدین زیستی، طلاق، فوت والدین و نظایر اینها) مورد سنجش قرار می‏گیرد.

بافتار کنونی به شرایط حاکم بر رابطه و داوطلبان ازدواج در زمان حال اشاره دارد. از بین این این‏ها، عواملی که در این پرسشنامه سنجیده می‏شوند عبارتند از استرس کنونی، مشکل مالی زوجین، مخالفت خانواده، ناسازگاری خانواده‏ها با همدیگر، و عدم استقلال از خانواده.

 

آخرین ویرایش در شنبه, 13 مهر 1398 ساعت 15:42