سبد خرید 0
سبد خرید خالی است!
محصولات شما update

فرم بلند برونداد برای مشاوران

اطلاعات جمعیت‌‏شناختی: برای مشاوران دو برونداد در فرم بلند و کوتاه وجود دارد. ابتدا توضیحاتی دربارة فرم بلند ارائه می‏شود. در ابتدای برونداد جدولی وجود دارد که شامل اطلاعات جمعیت‏شناختی مانند سن، جنس، تحصیلات و نظایر اینها برای هر دوی زوجین است.

مقیاس استرس: پس از اطلاعات جمعیت‏شناختی، میزان استرسی که زوجین در حال حاضر تجربه می‏کنند در نموداری برای هر دو طرف نشان داده می‏شود. همچنین در جدولی مشخص می‏شود که هر یک از روجین در چه حوزههایی بیشترین استرس را متحمل می‏شوند.

مقیاس‏‌های رضایت از رابطه: 9 مقیاس رضایت از رابطه وجود دارد که عبارتند از: ارتباط، حل تعارض، رابطه با خانواده، عادات شخصی، تفریح، جنسی-عاطفی، مسائل مالی، مذهب، و موضوع قدرت و تصمیم‏گیری. برای هر یک از این 9 خرده‏مقیاس دو نمودار دوستونی ترسیم می‏شود که یکی مربوط به میزان رضایت است که وضعیت هر یک از زوجین در یک ستون نشان داده می‏شود. در نمودار دیگر نیز، در یک ستون، توافق منفی و در ستون دیگر، توافق مثبت نشان داده می‏شود. توافق مثبت به درصد سوالاتی اشاره دارد که دو طرف نمره بالا یا خیلی بالایی در رضایت می‏گیرند. در مقابل، توافق منفی به درصد سؤالاتی اشاره دارد که هر دو طرف نمرة پایین یا خیلی پایینی در رضایت کسب می‏کنند. حوزه‏هایی که زوجین توافق منفی بالا یا توافق مثبت پایینی دارند به عنوان نقاط ضعف در نظر گرفته می‏شوند که باید مداخلاتی روی آنها صورت گیرد.

مقیاس نگرش به نقش جنسیتی: مقیاس نگرش به نقش جنسیتی دو جنبة نگرش به نقش‏های زنانگی و مردانگی را سنجش می‏کند؛ سنتی و برابرنگر. البته یک حالت بینابینی نیز وجود دارد.  یک نمودار دو ستونی برای نشان دادن نوع نگرش هر یک از طرفین به نقش‏های جنسیتی ترسیم می‏شود که بسته به نوع نگرش، در سه مقولة سنتی، برابرنگر، و بینابینی قرار می‏گیرند. در این مقیاس، نمودار توافق مثبت یا منفی وجود ندارد.

مقیاس انتظارات: برای این مقیاس نیز دو نمودار دوستونی ترسیم می‏گردد. در یک نمودار، میزان واقع‏بینانه بودن انتظارات هر یک از طرفین در یک ستون جداگانه نشان داده می‏شود و نمودار دیگر نیز به توافق مثبت یا منفی مربوط می‏شود. اینجا نیز توافق مثبت به درصد سوالاتی اشاره دارد که هر دو طرف، نمره بالا یا خیلی بالایی در واقع‏بینی کسب کرده‏اند، و توافق مثبت به درصد سوالاتی اشاره دارد که هر دو طرف، نمره پایین یا خیلی پایینی در واقع‌بینی کسب کرده‏اند.

ویژگی‏های شخصیتی: برای هر یک از 9 ویژگی شخصیتی و عزت نفس یک نمودار 4 ستونی ترسیم می‏شود که ستون اول به دیدگاه آقا دربارة ویژگی‏های شخصیتی خود، ستون دوم به دیدگاه آقا دربارة ویژگی‏های شخصیتی خانم، ستون سوم به دیدگاه خانم دربارة ویژگی‏هاس شخصیتی خود، و ستون چهارم به دیدگا خانم دربارة آقا اختصاص دارند. همانطوری که از نوع برونداد مشخص است در این پرسشنامه زوجین نه تنها دربارة ویژگی‏های شخصیتی خود، بلکه دربارة ویژگی‏های شخصیتی طرف مقابل نیز به پرسشهایی پاسخ می‏دهند.

باید اشاره شود که در فرم کوتاه برونداد مشاور و همینطور در بروندادی که در اختیار مراجعان قرار می‏گیرد دیدگاه هر دو طرف درباره خود و طرف مقابل در یک نمودار خطی نشان داده می‏شود و هر یک از موارد فوق در یک خط جداگانه برای 10 ویژگی به نمایش درمی‏آیند.

مقیاسهای خانوادة پدری: 6 ویژگی خانوادة پدری از دیدگاه هر دو طرف در دو نمودار مجزا نشان داده می‏شود. همچنین در جدولی جداگانه، اطلاعات مربوط به استرسورهای عمده، خشونت، و ساختار والدینی ارائه می‏شوند.

جدول عوامل خطر خاص: برخی عامل خطر ویژه که تهدیداتی جدی برای آیندة رابطه هستند در جدول مجزایی فهرست می‏شود که مستلزم توجه ویژه‏ای هستند و کار روی این عوامل باید در اولویت مداخلات مشاوره‏ای قرار گیرند.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 03 مرداد 1398 ساعت 09:22